Kennisbank

Begrippenlijst

Aankoopbegeleiding

Dienstverlening waarbij de makelaar de koper begeleidt bij het aankoopproces van een woning of ander onroerend goed, vanaf de eerste bezichtiging tot aan de overdracht bij de notaris.

Aankoopopdracht

Een overeenkomst tussen de koper en de makelaar waarin de makelaar opdracht krijgt om namens de koper te bemiddelen bij de aankoop van een woning of ander onroerend goed.

Aankooptraject

Het proces dat de koper doorloopt bij de aankoop van een woning of ander onroerend goed, vanaf de eerste bezichtiging tot aan de overdracht bij de notaris.

Afkoopwaarde

De waarde die vrijkomt bij het afkopen van een verzekering of een spaarproduct. Bijvoorbeeld bij het aflossen van een kapitaalverzekering eigen woning (KEW).

Aflossingsvrije hypotheek

Een hypotheekvorm waarbij gedurende de looptijd geen aflossing plaatsvindt. Aan het eind van de looptijd moet de lening in één keer worden afgelost.

Afsluitkosten

Kosten die in rekening worden gebracht bij het afsluiten van een hypotheek. Dit zijn onder andere administratiekosten en advieskosten.

Afvalpas

Een pasje waarmee de bewoner toegang heeft tot een ondergrondse afvalcontainer.

Akte

Een document waarin een overeenkomst tussen twee partijen wordt vastgelegd. Bijvoorbeeld een koopakte.

Akte van Levering

Een notariële akte waarin de eigendomsoverdracht van een woning of ander onroerend goed wordt vastgelegd.

Anti-speculatiebeding

Een bepaling in de koopakte waarin staat dat de koper de woning niet mag doorverkopen binnen een bepaalde periode, vaak één of twee jaar.

Appartement

Een zelfstandige woning die onderdeel uitmaakt van een groter gebouw met meerdere woningen.

Appartementsrecht

Het recht dat hoort bij het eigendom van een appartement, zoals het gebruiksrecht van de gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw.

Asbest

Een materiaal dat vroeger veel gebruikt werd in de bouw. Het is inmiddels bekend dat asbest schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Asbestclausule

Een clausule in de koopakte waarin staat dat de verkoper niet bekend is met de aanwezigheid van asbest in de woning.

Bankgarantie

Een garantie die de bank afgeeft waarbij zij zich garant stelt voor een bedrag dat nodig is om bijvoorbeeld de waarborgsom te betalen.

Bedenktijd

De periode waarin de koper zonder opgaaf van reden van de koop af kan zien, nadat hij de koopakte heeft ondertekend. Dit is wettelijk vastgesteld op 3 dagen.

Belastingaftrek

De mogelijkheid om bepaalde kosten, zoals hypotheekrente en kosten voor een bouwdepot, van de belasting af te trekken.

Bedrag in depot

Een bedrag dat de koper van een woning stort bij de notaris als zekerheid dat hij de verplichtingen uit de koopovereenkomst zal nakomen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een verzekering die beroepsbeoefenaren beschermt tegen schadeclaims die voortvloeien uit hun werkzaamheden. In dit geval beschermt het de makelaar tegen schadeclaims als gevolg van eventuele fouten.

Bestemmingsplan

Een plan waarin de gemeente vastlegt wat er in een bepaald gebied wel en niet gebouwd mag worden.

Blokverwarming

Een verwarmingssysteem waarbij meerdere woningen worden verwarmd door één centrale verwarmingsketel.

Bloot eigenaar

De persoon die eigenaar is van een pand zonder dat hij of zij het gebruiksrecht heeft. Het gebruiksrecht is in dit geval in handen van de vruchtgebruiker.

Bod

Het bedrag dat iemand uitbrengt bij het doen van een aankoop of het bieden op een woning.

Boeterente

Een vergoeding die de bank in rekening brengt als iemand voortijdig zijn hypotheek aflost. Dit omdat de bank dan inkomsten misloopt.

Bouwdepot

Een geblokkeerde rekening waarop geld wordt gestort voor de financiering van bouwkosten.

Bouwfinanciering

Het bedrag dat nodig is om de bouw van een pand of woning te financieren.

Bouwkundig rapport

Een rapport waarin de bouwtechnische staat van een woning wordt beschreven.

Bouwtermijn

De termijn waarbinnen de bouw van een woning of pand moet worden afgerond.

Bungalow

Een gelijkvloerse woning met een plat dak.

Bruto-werkelijke rente

De totale rente die iemand betaalt op een lening, inclusief de kosten.

Canon

Een jaarlijks bedrag dat iemand betaalt voor het gebruik van grond, als deze persoon geen eigenaar is van de grond.

Certificering

Het proces waarbij een persoon of organisatie een certificaat krijgt als bewijs dat hij/zij aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.

Courtage

De vergoeding die een makelaar vraagt voor zijn/haar diensten bij de verkoop of aankoop van een woning.

Dagrente

De rente die een bank in rekening brengt voor het lenen van geld voor één dag.

Dalrente

De laagste rente die iemand betaalt gedurende de rentevaste periode van een lening.

Deeldiensten

De diensten die een makelaar los van elkaar aanbiedt, in plaats van als totaalpakket.

Doorzonwoning

Een woning met grote ramen aan voor- en achterzijde, waardoor het daglicht door de woning kan stromen.

Economische waarde

De waarde van een pand of woning op de markt, gebaseerd op de huidige vraag en aanbod.

Echtscheiding

De juridische ontbinding van een huwelijk.

Echtscheidingsconvenant

Een schriftelijke overeenkomst tussen ex-partners waarin de afspraken over de gevolgen van de echtscheiding zijn vastgelegd.

Effectieve rente

Het werkelijke bedrag aan rente dat betaald moet worden op een lening, inclusief eventuele kosten.

Eigendomsakte

Een notariële akte waarin de eigendom van een woning wordt overgedragen van de verkoper naar de koper.

Eigendomsbewijs

Een document dat bewijst dat iemand de eigenaar is van een onroerend goed.

Eigenwoning forfait

Een fiscale regeling waarbij een bepaald percentage van de WOZ-waarde van een eigen woning bij het inkomen wordt opgeteld.

Eindinspectie

De laatste inspectie van een woning voordat de sleutels worden overhandigd aan de nieuwe eigenaar.

Eindvoorstel

Het definitieve voorstel dat door de verkoper wordt gedaan aan de potentiële koper van een woning.

Erfdienstbaarheid

Een zakelijk recht dat iemand heeft op een stuk grond van iemand anders, bijvoorbeeld het recht van overpad.

Erfpacht

Een recht om een stuk grond van iemand anders te gebruiken voor een bepaalde periode, tegen betaling van een canon.

Erfpachtcanon

Het bedrag dat jaarlijks betaald moet worden voor het gebruik van een stuk grond bij erfpacht.

Executiewaarde

De geschatte verkoopwaarde van een woning bij gedwongen verkoop, bijvoorbeeld bij een executoriale verkoop.

Expiratiedatum

De datum waarop een overeenkomst of contract afloopt.

Financieringsvoorbehoud

Een voorwaarde in de koopovereenkomst van een woning waarin staat dat de koop alleen doorgaat als de koper de financiering rond krijgt.

Financieringskosten

De kosten die gepaard gaan met het afsluiten van een hypotheek, zoals advieskosten, taxatiekosten en notariskosten.

Fiscaal voordeel

Een financieel voordeel dat iemand kan krijgen van de Belastingdienst, bijvoorbeeld in de vorm van hypotheekrenteaftrek.

Full-service

Een dienstverlening waarbij een makelaar de volledige verkoop of aankoop van een woning regelt, inclusief marketing, bezichtigingen en onderhandelingen.

Gemeentelijke lasten

De belastingen en heffingen die door de gemeente worden opgelegd, zoals onroerendezaakbelasting en rioolheffing.

Geregistreerd partnerschap

Een wettelijk erkende vorm van samenleving tussen twee personen, die vergelijkbaar is met het huwelijk.

Geschillencommissie

Een onafhankelijke commissie die is ingesteld om conflicten tussen partijen op te lossen.

Handelingsbekwaam

De bevoegdheid om zelfstandig rechtshandelingen te verrichten.

Herbouwwaarde

De waarde die nodig is om een gebouw op dezelfde plaats en op dezelfde wijze opnieuw te bouwen.

Honorarium

De vergoeding die een makelaar vraagt voor de diensten die hij/zij verleent.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Wanneer meerdere personen gezamenlijk aansprakelijk zijn voor een schuld.

Huishoudelijk reglement

De regels die gelden binnen een gebouw of complex waar meerdere partijen gebruik van maken, zoals een appartementencomplex.

Huurbeding

Een clausule in een hypotheekakte waarin staat dat de woning niet mag worden verhuurd zonder toestemming van de hypotheekverstrekker.

Huurovereenkomst

Een overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder waarin afspraken staan over het gebruik van de huurwoning.

Huurwaardeforfait

Een fiscale regeling waarbij de huurder een percentage van de WOZ-waarde van de huurwoning moet opgeven als inkomen.

Hypotheek

Een lening die wordt verstrekt door een geldverstrekker en waarbij de woning als onderpand dient.

Hypotheekakte

Een notariële akte waarin de voorwaarden van de hypotheek worden vastgelegd.

Hypotheekgever

De persoon die de woning in onderpand geeft voor de hypotheeklening.

Hypotheeknemer

De partij die de hypotheek verstrekt.

Hypotheekregister

Het register waarin alle hypotheken in Nederland zijn opgenomen.

Kadaster

Het register waarin alle onroerende zaken in Nederland zijn opgenomen.

Kluswoning

Een woning die opgeknapt moet worden.

Koopakte

De akte waarin de koop van een woning wordt vastgelegd.

Koopovereenkomst

De overeenkomst waarin afspraken staan over de koop van een woning.

Kopersmarkt

Een marktsituatie waarin er meer vraag is naar woningen dan aanbod.

Kosten koper

De kosten die de koper bij de koop van een woning moet betalen, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en registratiekosten.

Kosten makelaar

De kosten die de makelaar in rekening brengt voor zijn/haar diensten.

Levering

De overdracht van de woning van verkoper naar koper.

Leveringsakte

De notariële akte waarin de levering van de woning wordt vastgelegd.

Looptijd

De periode waarin de lening moet worden terugbetaald.

Machtiging notaris

Een document waarin de verkoper de notaris machtigt om de verkoop van een woning af te handelen namens hem/haar.

Maisonnette

Een woning die bestaat uit twee of meer verdiepingen die intern met elkaar verbonden zijn door een trap.

Makelaarscourtage

De vergoeding die een makelaar vraagt voor zijn/haar diensten bij de verkoop of verhuur van een woning.

Meerjaren onderhoudsplan

Een plan waarin het toekomstige onderhoud van een woning of gebouw voor een periode van meerdere jaren wordt vastgelegd.

Meeneemregeling

Een regeling waarbij de hypotheek van een oude woning kan worden meegenomen naar een nieuwe woning, zodat niet opnieuw de volledige hypotheek hoeft te worden afgesloten.

Meldingsplicht verkoper

De wettelijke plicht van de verkoper om bekende gebreken of bijzonderheden aan de koper te melden.

Monument

Een gebouw, bouwwerk of ander object met een bijzondere historische of culturele waarde, dat beschermd is door de overheid.

Nationale Hypotheek Garantie

Een garantie die kan worden afgesloten bij het afsluiten van een hypotheek, waardoor de geldverstrekker zekerheid heeft dat de hypotheek wordt terugbetaald bij bijvoorbeeld werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden.

NEN 2580 meetinstructie

Een norm die bepaalt hoe de oppervlakte van een woning of gebouw moet worden gemeten, zodat de oppervlakte overal op dezelfde manier wordt berekend.

Netto werkelijke rente

Het rentepercentage dat de geldverstrekker in rekening brengt voor de hypotheek, na aftrek van belastingvoordeel.

Nominale rente

Het rentepercentage dat de geldverstrekker in rekening brengt voor de hypotheek, voordat belastingvoordeel is meegerekend.

Notaris

Een openbaar ambtenaar die onder andere aktes opstelt, zoals de akte van levering bij de koop van een woning.

Notariskosten

De kosten die de notaris in rekening brengt voor zijn/haar werkzaamheden bij de overdracht van een woning.

NWWI

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, dat taxatierapporten keurt en valideert.

Onder bod

De situatie waarin een verkoper een bod heeft geaccepteerd, maar de koopovereenkomst nog niet definitief is.

Ondergrondse tank

Een tank die in de grond is ingegraven, bijvoorbeeld voor de opslag van olie of brandstof.

Onderhandelen

Het proces van onderling overleg tussen koper en verkoper over de prijs en voorwaarden van de koop of verkoop van een woning.

Online bezichtigen

Het op afstand bekijken van een woning, bijvoorbeeld door middel van een video of virtuele tour.

Onderzoeksplicht koper

De verplichting van een koper om onderzoek te doen naar de staat van de woning voordat deze wordt gekocht. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de koper een bouwkundige keuring laat uitvoeren.

Ontbindende voorwaarden

Voorwaarden die in een koopcontract worden opgenomen om de koop te ontbinden als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan. Bijvoorbeeld een financieringsvoorbehoud.

Opleveringsdatum

De datum waarop de woning wordt opgeleverd aan de koper. Dit is vaak de datum waarop de sleuteloverdracht plaatsvindt.

Opstalverzekering

Een verzekering die schade aan de woning dekt. Dit kan bijvoorbeeld brand-, storm-, of waterschade zijn.

Opstartkosten

Kosten die een makelaar in rekening kan brengen voor het opstarten van de verkoop van een woning. Dit kunnen bijvoorbeeld fotografiekosten of advertentiekosten zijn.

Optie

Een recht om als eerste een woning te kopen, vaak voor een beperkte periode. Dit kan bijvoorbeeld aan een potentiële koper worden gegeven voordat de woning op de markt wordt gebracht.

Opzegtermijn

De termijn die geldt voor het opzeggen van een huur- of arbeidsovereenkomst.

Ouderdomsclausule

Een clausule in een koopcontract waarin staat dat de koper bekend is met het feit dat de woning een bepaalde leeftijd heeft en dat daardoor gebreken kunnen ontstaan die normaal zijn bij woningen van die leeftijd.

Overbruggingskrediet

Een lening die een koper kan afsluiten om de periode tussen de aankoop van een nieuwe woning en de verkoop van de oude woning te overbruggen.

Overdrachtsbelasting

Belasting die betaald moet worden bij de overdracht van een woning.

Overlijdensrisicodekking

Een verzekering die uitkeert bij overlijden van de verzekerde, bijvoorbeeld om een hypotheek af te lossen.

Oversluiten

Het aflossen van een oude hypotheek met behulp van een nieuwe hypotheek met betere voorwaarden.

Overwaarde

Het verschil tussen de waarde van de woning en de hoogte van de hypotheekschuld.

Passeren

Het tekenen van de akte van levering bij de notaris, waarbij de woning officieel overgaat naar de koper.

Penthouse

Een appartement op de bovenste verdieping van een gebouw, vaak met een dakterras.

Portiekwoning

Een woning die via een gemeenschappelijk trappenhuis bereikbaar is.

Promotiekosten

Kosten die een makelaar kan maken om een woning onder de aandacht te brengen van potentiële kopers. Dit kan bijvoorbeeld het maken van foto’s of advertenties zijn.

Recht van erfpacht

Het recht om een stuk grond van iemand anders te gebruiken voor een bepaalde periode.

Recht van hypotheek

Het recht dat een hypotheekverstrekker heeft om bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen van de hypotheekgever

Recht van overpad

het recht om over het perceel van een ander te mogen lopen of rijden om toegang te krijgen tot uw eigendom, bijvoorbeeld om bij uw huis te komen via een oprit die over het perceel van de buurman loopt.

Referenties

het opgeven van contactgegevens van personen die bereid zijn om over de verkoper, koper of het onroerend goed te getuigen. Dit kan een positieve invloed hebben op de beslissing van een potentiële koper.

Rendement

de opbrengst die u krijgt op uw investering in een woning, meestal uitgedrukt als een percentage van de investering.

Rentevaste periode

de periode waarin de rente op uw hypotheek niet kan worden gewijzigd. Dit geeft zekerheid over uw maandlasten.

Reservefonds

een fonds waarin geld wordt gereserveerd voor toekomstige onderhouds- en reparatiekosten van een gebouw of complex. Dit fonds wordt beheerd door de Vereniging van Eigenaren.

Restschuld

het bedrag dat overblijft wanneer de verkoopprijs van een woning lager is dan de hypotheekschuld. Dit bedrag moet nog worden terugbetaald aan de hypotheekverstrekker.

Roerende zaken of goederen

alle losse spullen in een woning die niet vastzitten aan de woning, zoals meubels, apparaten, enz.

Roerende zakenlijst

een lijst waarop alle roerende zaken staan vermeld die bij de koop of verkoop van een woning zijn inbegrepen.

Royement

het doorhalen van een hypotheekrecht in het kadaster.

Royementsclausule

een clausule in de hypotheekakte waarin staat dat het hypotheekrecht kan worden doorgehaald nadat de hypotheekschuld is afbetaald.

Samenlevingscontract

een contract tussen twee personen die samenwonen waarin afspraken worden gemaakt over onder andere de verdeling van kosten en bezittingen.

Sleutelverklaring

een verklaring waarin staat dat de koper de sleutels van de woning heeft ontvangen en dat daarmee de overdracht van de woning is afgerond.

Splitsen in appartementen

het opdelen van een gebouw in meerdere afzonderlijke woningen, meestal met als doel om deze afzonderlijk te kunnen verkopen.

Stadsverwarming

een vorm van centrale verwarming waarbij warm water wordt geleverd vanuit een centrale locatie en via leidingen wordt verdeeld naar de verschillende woningen.

Starterslening

een lening voor starters op de woningmarkt met gunstige voorwaarden, zoals een lage rente en de mogelijkheid om pas na enkele jaren af te lossen.

Starterswoning

een woning die speciaal is bedoeld voor starters op de woningmarkt, bijvoorbeeld door de grootte of de prijs van de woning.

Stille verkoop

het verkopen van een woning zonder dat dit publiekelijk bekend wordt gemaakt, bijvoorbeeld om privacyredenen.

Taxateur

Een taxateur is iemand die de waarde van een woning, bedrijfspand of ander onroerend goed vaststelt. Een taxateur doet dit op basis van verschillende factoren, zoals de locatie van het object, de grootte, de staat van onderhoud en de marktwaarde van vergelijkbare panden in de omgeving.

Taxatie

Een taxatie is een officiële vaststelling van de waarde van een woning, bedrijfspand of ander onroerend goed door een taxateur. Een taxatie kan nodig zijn voor verschillende doeleinden, zoals de aanvraag van een hypotheek, de verkoop of aankoop van een pand, of een boedelscheiding.

Taxatieopdracht

Een taxatieopdracht is de opdracht die een opdrachtgever geeft aan een taxateur om de waarde van een woning, bedrijfspand of ander onroerend goed vast te stellen. In de taxatieopdracht staan onder andere de doelstellingen van de taxatie en de gegevens van het te taxeren object.

Taxatietarief

Het taxatietarief is het bedrag dat een taxateur rekent voor het uitvoeren van een taxatieopdracht. Het tarief kan afhankelijk zijn van verschillende factoren, zoals het te taxeren object, de complexiteit van de taxatie en de ervaring van de taxateur.

Terhandstelling

Terhandstelling is het ter beschikking stellen van een koopovereenkomst of huurovereenkomst aan een potentiële koper of huurder. Bij terhandstelling gaat het om het verstrekken van de juiste informatie aan de potentiële koper of huurder, zodat deze een weloverwogen beslissing kan nemen.

Tophypotheek

Een tophypotheek is een hypotheek waarbij het geleende bedrag hoger is dan de waarde van de woning. Bij een tophypotheek is er sprake van een hoger risico voor de geldverstrekker, wat kan leiden tot een hogere rente of aanvullende voorwaarden.

Transport

Het transport is de feitelijke overdracht van het eigendom van een woning, bedrijfspand of ander onroerend goed van de verkoper naar de koper. Het transport vindt plaats bij de notaris en wordt vastgelegd in een transportakte.

Transportakte

Een transportakte is een akte die opgemaakt wordt door een notaris bij de overdracht van een woning, bedrijfspand of ander onroerend goed. In de transportakte staan onder andere de gegevens van de koper en verkoper, de koopsom, de eigendomsverhoudingen en eventuele voorwaarden.

Uitstel financieringsvoorbehoud

Een uitstel financieringsvoorbehoud is een termijn die een koper kan vragen om de financiering van een woning, bedrijfspand of ander onroerend goed rond te krijgen. Het uitstel financieringsvoorbehoud geeft de koper extra tijd om de financiering te regelen en voorkomt dat de koper aan de koop vastzit als de financiering niet rondkomt.

Variabele rente

Een variabele rente is een rente die gedurende de looptijd van een lening kan worden aangepast. De hoogte van de rente is afhankelijk van een variabele index, zoals de Euribor-rente. Bij een variabele rente kan het maandelijkse bedrag dat moet worden betaald aan rente en aflossing dus fluctueren.

VBO

VBO staat voor Vereniging Bemiddeling Onroerend goed. Het is een brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs in onroerend goed. Leden van VBO dienen te voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en worden regelmatig gecontroleerd op naleving van deze eisen.

Verborgen gebreken

Een verborgen gebrek is een gebrek aan een huis dat niet zichtbaar was op het moment van de koop. De verkoper is verplicht om eventuele verborgen gebreken te melden aan de koper voordat de koop wordt gesloten. Als de koper er later achter komt dat er sprake is van een verborgen gebrek, kan hij de verkoper aansprakelijk stellen.

Vereniging van Eigenaren

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is een vereniging van eigenaren van een appartementencomplex of een gebouw met meerdere woningen. De VvE is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gemeenschappelijke deel van het gebouw, zoals de lift, het dak en de gevel.

Verhuurdersverklaring

Een verhuurdersverklaring is een document waarin de huidige verhuurder van een woning aangeeft of de huurder zich heeft gehouden aan de huurovereenkomst en of er sprake is geweest van betalingsachterstanden of overlast.

Verkocht onder voorbehoud

Een woning die verkocht is onder voorbehoud, betekent dat de koopovereenkomst nog niet definitief is. Er zijn nog ontbindende voorwaarden van kracht, zoals een financieringsvoorbehoud of een bouwkundige keuring. Pas als deze voorwaarden zijn vervuld, wordt de koopovereenkomst definitief.

Verkoopplan

Een verkoopplan is een plan dat wordt opgesteld door de makelaar om een woning zo snel en goed mogelijk te verkopen. In het verkoopplan staat bijvoorbeeld welke verkoopstrategie wordt gehanteerd en welke marketingactiviteiten worden ingezet.

Verkoopwaarde

De verkoopwaarde van een woning is de prijs waarvoor een woning in de huidige markt verkocht kan worden. Het is de geschatte waarde van de woning op het moment van verkoop.

Verkopersmarkt

Een verkopersmarkt is een marktsituatie waarin er meer vraag is naar woningen dan aanbod. Dit betekent dat verkopers in een gunstige positie zitten en hogere prijzen kunnen vragen.

Volmacht

Een volmacht is een document waarmee een persoon (de volmachtgever) een andere persoon (de gevolmachtigde) de bevoegdheid geeft om namens hem of haar te handelen in bepaalde situaties. In de vastgoedsector kan een volmacht bijvoorbeeld worden gebruikt om een makelaar namens de verkoper te laten optreden bij de verkoop van een woning.

Voorlopige koopovereenkomst

Een voorlopige koopovereenkomst is een document waarin de koper en verkoper van een woning overeenkomen dat zij een kooptransactie willen aangaan. Het document wordt ook wel een ‘koopcontract’ genoemd, hoewel het in principe nog niet bindend is. In de voorlopige koopovereenkomst staan vaak ontbindende voorwaarden opgenomen, zoals financieringsvoorbehoud en bouwkundige keuring.

Voorlopige teruggaaf

Een voorlopige teruggaaf is een voorschot op de teruggaaf van belastingen die iemand aan het einde van het jaar ontvangt. Dit voorschot kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst en is gebaseerd op de geschatte inkomsten en aftrekposten van de aanvrager. In de vastgoedsector kan een voorlopige teruggaaf bijvoorbeeld worden gebruikt om de maandelijkse hypotheeklasten te verlagen.

Vraagprijs

De vraagprijs is de prijs die een verkoper vraagt voor een woning. Dit is vaak het startpunt voor onderhandelingen tussen de koper en verkoper. De vraagprijs kan gebaseerd zijn op de waarde van vergelijkbare woningen in de buurt, maar ook op de persoonlijke voorkeuren van de verkoper.

Vragenlijst

Een vragenlijst is een document waarin de verkoper van een woning informatie verstrekt over de staat en geschiedenis van de woning. De vragenlijst wordt vaak gebruikt om potentiële kopers te informeren en om mogelijke geschillen over gebreken in de woning te voorkomen.

Vrij op naam (v.o.n.)

Vrij op naam (v.o.n.) betekent dat de kosten voor de overdracht van een woning voor rekening zijn van de verkoper. Dit omvat onder andere de kosten voor de notaris en de overdrachtsbelasting. In tegenstelling tot ‘kosten koper’ (k.k.), waarbij de koper deze kosten betaalt.

Waarborgfonds

Het Waarborgfonds is een fonds dat in het leven is geroepen om consumenten te beschermen tegen financiële schade bij de aankoop van een woning. Het fonds kan bijvoorbeeld worden ingeschakeld wanneer de verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, of wanneer er sprake is van verborgen gebreken.

Waarborgsom

Een bedrag dat door de koper van een woning gestort moet worden op een geblokkeerde rekening bij de notaris als garantie voor de verkoper dat de koper aan zijn verplichtingen zal voldoen.

Waardeverklaring

Een verklaring waarin de waarde van een onroerende zaak wordt vastgesteld door een onafhankelijke taxateur.

Woningruil

Een vorm van woningtransactie waarbij twee partijen hun woning aan elkaar verkopen en kopen.

Woonlasten

De kosten die verbonden zijn aan het bewonen van een woning, zoals huur of hypotheeklasten, energiekosten en gemeentelijke belastingen.

Woonvergunning

Een vergunning die nodig is om een bepaalde woning te mogen bewonen, bijvoorbeeld omdat het gaat om een sociale huurwoning.

WOZ Waarde

De waarde van een onroerende zaak, zoals een woning, zoals deze door de gemeente wordt vastgesteld voor de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).

Zoekopdracht

Een opdracht die een potentiële koper geeft aan een makelaar om een woning te zoeken die aan specifieke eisen voldoet.

Zoekprofiel

Een beschrijving van de specifieke eisen en wensen van een potentiële koper bij het zoeken naar een woning.

Aankoopmakelaar Amersfoort
Aankoopmakelaar Amersfoort Fred de Bas